Naudojimosi taisyklės


PASLAUGOS „PRANEŠIMAS APIE EISMO ĮVYKĮ ARBA ŽALĄ AUTOMOBILIUI" TEIKIMO SĄLYGOS1. Bendrosios nuostatos
1.1. Paslauga „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui" suteikia galimybę Autoįvykis, MB (toliau – Bendrovė) klientams pagal šiose taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką:
1.1.1. Bendrovės sistemoje užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją (toliau – E-deklaracija), pateikti reikalingą informaciją apie eismo įvykio dalyvius, aplinkybes, nuotraukas bei duomenis perduoti eismo įvykio dalyvių draudimo bendrovėms arba
1.1.2. Užpildyti elektroninį pranešimą (toliau – E-pranešimas) draudimui, padarytą žalą (pavyzdžiui, stiklo dūžis, vagystė, gaisras, kėbulo apgadinimai, gamtos poveikis ir apie automobiliui, kuris apdraustas Kasko pan.), o taip pat pranešimą apie eismo įvykį, jeigu eismo įvykio deklaracijos pildymas negalimas, o duomenis perduoti savo draudimo bendrovei.
1.2. Jeigu draudimo bendrovėms yra pateikiama E- deklaracija, popierinė eismo įvykio deklaracija nepildoma ir draudimo bendrovėms nebeteikiama. Tuo atveju, jei po E-deklaracijos ar E-pranešimo užpildymo per 3 darbo dienas su juos pasirašiusiu asmeniu nesusisiekia draudimo bendrovės, šis asmuo nedelsiant privalo apie tai informuoti Bendrovę.
1.3. E-pranešimas, kuris aptartas šių taisyklių 1.1.2 punkte, nėra tapatus popierinei eismo įvykio deklaracijai. Tai yra tik informacijos pateikimo Bendrovės kliento draudimo bendrovei elektroninė forma, tuomet, kai automobiliui, kuris apdraustas Kasko draudimu, padaryta žala, arba kai įvyksta eismo įvykis, tačiau nėra galimybės pildyti E-deklaracijos ir apie eismo įvykį pranešama policijos pareigūnams.
1.4. Eismo įvykio dalyviai, norėdami atlikti E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo veiksmus, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis. Eismo įvykio dalyviui patvirtintus, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka jų laikytis, šios taisyklės tampa tarp eismo įvykio dalyvio ir Bendrovės ir sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.
1.5. Jei eismo įvykio dalyvis arba automobilio valdytojas, naudojasi Bendrovės sistema ir joje atlieka bet kokius veiksmus, laikoma, jog jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis taisyklėmis. Bendrovė neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei eismo įvykio dalyvis naudojasi Bendrovės sistema ir nesusipažinęs su šiomis taisyklėmis ar jų dalimi.
1.6. Bendrovė pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl eismo įvykio dalyvis arba automobilio valdytojas, pranešantis apie eismo įvykį ar automobiliui padarytą žalą, kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudotis Bendrovės sistema, privalo susipažinti su taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.
1.7. Eismo įvykio dalyvis arba automobilio valdytojas, pranešantis apie eismo įvykį ar automobiliui padarytą žalą, Bendrovės sistemoje pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami. Remiantis eismo įvykio dalyvių arba automobilio valdytojo, pranešančio apie eismo įvykį arba automobiliui padarytą žalą, pateiktais duomenimis ir informacija, Brokeris teikia užklausas tretiesiems asmenims, sutikrina informaciją bei gauna reikalingus duomenis E-deklaracijai ar E-pranešimui pildyti bei pateikti atitinkamoms draudimo bendrovėms.

2. Elektroninės eismo įvykio deklaracijos pildymas ir pateikimas
2.1. E-deklaracijos pildymas, įvykus eismo įvykiui, galimas, kai:
2.1.1. Eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus;
2.1.2. Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia policijos į eismo įvykio vietą;
2.1.3. Eismo įvykyje dalyvauja ne daugiau nei du automobiliai, o bent vienas iš jų yra registruotas Lietuvoje;
2.1.4. Nėra padaryta žala kitam trečiųjų asmenų turtui (pvz. statiniams, kelio įrenginiams ir pan.);
2.2. Norint pateikti E-deklaraciją, privaloma naudoti mobilųjį įrenginį, turintį prieigą prie interneto, užpildyti visus privalomus deklaruoti eismo įvykio dalyvių kontaktinius duomenis, su įvykiu susijusių automobilių duomenis bei pateikti kitą sistemoje reikalaujamą pateikti informaciją.
2.3. Eismo įvykio atveju, pirmam eismo įvykyje dalyvavusiam asmeniui, užpildžius reikalingus E-deklaracijos duomenis, antrasis eismo įvykyje dalyvavęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra kaltininkas ar nukentėjusysis, SMS žinute gauna prisijungimo nuorodą prie Bendrovės sistemos, o prisijungęs mato pirmojo eismo dalyvio jau užpildytus duomenis apie įvykusį eismo įvykį, taip pat turi suvesti reikalaujamus papildomus duomenis. Antrasis eismo įvykio dalyvis pirmojo eismo dalyvio jau suvestų duomenų redaguoti ir keisti negali, esant reikalui redagavimo veiksmus Bendrovės sistemoje turi atlikti pirmasis dalyvis, inicijavęs E-deklaracijos pildymą. Tik tuomet, kai antrasis eismo dalyvis užpildo trūkstamą informaciją ir pasirašo, gali būti vykdomas E-deklaracijos pateikimas draudimo bendrovėms. E-deklaracijos siuntimą draudimo bendrovėms vykdo antrasis eismo įvykio dalyvis, savo prisijungimo modulyje pasirinkdamas siuntimo draudimo bendrovei funkciją.
2.4. Užpildyta elektroninė eismo įvykio deklaracija privalo būti pasirašyta abiejų eismo įvykio dalyvių. Jeigu E-deklaraciją patvirtina ir pasirašo tik vienas eismo įvykio dalyvis (E-deklaracijos pildymą pradėjęs pirmasis eismo dalyvis), apie eismo įvykį privaloma pranešti policijos pareigūnams, pradėta pildyti E-deklaracija negalioja.
2.5. Abiem eismo įvykio dalyviams pasirašius E-deklaraciją, jie išsiunčia E-deklaraciją abiejų šalių draudimo bendrovėms savo prisijungimo modulyje pasirinkus siuntimo draudimo bendrovei funkciją, per Brokerio sistemą.
2.6. Patvirtindami sutikimą su šiomis taisyklėmis eismo įvykio dalyviai paveda Bendrovės pasitelktam duomenų tvarkytojui Claims Control, UAB, užpildytą ir pasirašytą E-deklaraciją pateikti draudimo bendrovėms (jei ji eismo įvykio dalyvių nėra tiesiogiai pateikta per Brokerį).

3. Elektroninio pranešimo pildymas ir pateikimas
3.1. E-pranešimo pildymas galimas, kai:
3.1.1. Padaryta žala (pvz. stiklo dūžis, vagystė, gaisras, kėbulo apgadinimai, gamtos poveikis ir pan.) automobiliui, kuris yra registruotas Lietuvoje ir apdraustas Kasko draudimu;
3.1.2. Eismo įvykio E-deklaracijos pildymas negalimas (pvz. eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužeistas žmogus, padaryta žala kitam trečiųjų asmenų turtui, nėra (nežinomas) eismo įvykio kaltininkas, eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir apie įvykį pranešama policijos pareigūnams), tačiau Bendrovės klientas apie eismo įvykį nori pateikti informaciją savo draudimo bendrovei.
3.2. Norint pateikti E-pranešimą, privaloma naudoti mobilųjį įrenginį, turintį prieigą prie interneto, užpildyti visus privalomus pateikti kontaktinius duomenis, su įvykiu susijusių transporto priemonių duomenis, pateikti kitą sistemoje nurodytą informaciją ir pranešimą pasirašyti. Pranešimas teikiamas Bendrovės kliento draudimo bendrovei.
3.3. Patvirtindamas sutikimą su šiomis taisyklėmis Bendrovės klientas paveda Bendrovės pasitelktam duomenų tvarkytojui Claims Control, UAB, užpildytą ir pasirašytą E-pranešimą pateikti jo draudimo bendrovei (jei ji eismo klientas nepateikė tiesiogiai).

4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. Prieš pradėdamas pildyti E-deklaraciją ar E-pranešimą eismo įvykio dalyvis arba automobilio valdytojas, pranešantis apie žalą automobiliui, yra informuojamas ir gali sutikti/nesutikti (pažymėdamas varnelę) su Edrauda privatumo politika ir renkamais asmens duomenimis. Negavus vartotojo sutikimo dėl jo asmens duomenų tvarkymo, paslauga neteikiama.
4.2. Eismo įvykio dalyviams arba automobilio valdytojui, pranešančiam apie žalą automobiliui, pildant E- deklaraciją ar E-pranešimą, Bendrovė renka pateikiamus jų asmens duomenis, pavyzdžiui, asmens kodą, vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefoną, automobilio valstybinį numerį, ir pan.
4.3. Siekdama užtiktrinti, kad eismo dalyvių E-deklaracijoje ar E-pranešime esantys duomenys yra tikslūs ir teisingi, Bendrovė pagal E-deklaracijoje ar E-pranešime eismo dalyvių pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, vairuotojo pažymėjimo išdavimo datą, vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos datą ir vairuotojo pažymėjimo numerį) teikia užklausas VĮ „Regitra" ir šie duomenys sutikrinami su atitinkamais VĮ „Regitra" tvarkomo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenimis.
4.4. Atlikus duomenų sutikslinimą ir surinkus visus duomenis, kurie reikalingi E-deklaracijos ar E-pranešimo pateikimui, E-deklaracija ar E-pranešimas yra Bendrovės pasitelkto trečiojo asmens, duomenų tvarkytojo Claims Control, UAB, sistema perduodamas atitinkamai draudimo bendrovei.
4.5. Detalesnė informacija apie asmens duomenų apsaugą, asmens duomenų subjektų teises ir pan., pateikiama Bendrovės privatumo politikoje.

5. Kitos sąlygos
5.1. Visi pranešimai, siunčiami eismo įvykio dalyviui arba automobilio valdytojui, pranešančiam apie žalą automobiliui, laikomi įteikti kitą darbo dieną po jų išsiuntimo el. paštu ir/arba SMS žinute Brokeriui nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu.
5.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3. Papildoma informacija yra teikiama susisiekus su Autoįvykis.lt tel. 19100 , taip pat elektroniniu paštu info@autoivykis.lt.

el. paštas: info@autoivykis.lt
tel.: 19100