Privatumo politika
Šioje Autoįvykis, MB privatumo politikoje pateikiama bendra informacija, kaip Autoįvykis, MB (toliau – Bendrovė, Autoįvykis) tvarko vartotojų asmens duomenis, numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės vartotojui naudojantis internetiniame tinklalapyje www.autoivykis.lt siūlomomis paslaugomis.

Informuojame, kad ši privatumo politika taikoma tik www.autoivykis.lt tinklalapiui. Kadangi šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad šioms paslaugoms yra taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo politika, nes duomenys yra teikiami, atitinkamai ir tvarkomi, ne Autoįvykis, o šios trečiosios šalies. Todėl rekomenduojame prieš pateikiant savo asmens duomenis susipažinti su tų tinklalapių privatumo politika. Autoįvykis neatsako už jokius duomenis, pateikiamus lankantis kituose tinklalapiuose.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Autoįvykis yra internetiniame tinklalapyje www.autoivykis.lt siūlomomis paslaugomis besinaudojančių vartotojų (toliau vadinami vartotojais, duomenų subjektais) asmens duomenų valdytojas.

2. Autoįvykis internetiniame tinklalapyje www.autoivykis.lt siūlomomis paslaugomis besinaudojančių vartotojų asmens duomenų saugojimui ir tvarkymui pasitelkia duomenų tvarkytojus. Autoįvykis imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi Autoįvykis nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų bei užtikrintų tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

3. Autoįvykis užtikrina:
3.1. asmens duomenų tvarkymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
3.2. tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo įgyvendinimą;
3.3. duomenų subjekto teisių įgyvendinimą;
3.4. kad asmens duomenys būtų saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
3.5. tvarkymą tik tų asmens duomenų, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS

4. Autoįvykis, MB yra įmonė vykdanti automobilių remonto po eismo įvykių,tarpininkavimo atliekant automobilių remonto, tarpininkavimo automobilio transportavimo, pakaitinio automobilio nuomos veiklą, todėl internetiniame tinklalapyje www.autoivykis.lt vartotojams yra siūloma patekus į eismo įvykį, autombilio remonto, transportavimo bei pakaitinio automobilio paslaugos. Taip pat Autoįvykis teikia paslaugą „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui", kuomet klientams suteikiama galimybė Autoįvykio sistemoje užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją (pateikti reikalingą informaciją apie eismo įvykio dalyvius, aplinkybes, nuotraukas bei duomenis perduoti eismo įvykio dalyvių draudimo bendrovėms) arba užpildyti elektroninį pranešimą apie automobiliui, kuris apdraustas Kasko draudimu, padarytą žalą, o taip pat pranešimą apie eismo įvykį, jeigu eismo įvykio deklaracijos pildymas negalimas, o duomenis perduoti savo draudimo bendrovei.

5. Tam, kad Autoįvykis galėtų tinkamai įvykdyti Bendrovei taikomas teisines ir mokestines prievoles, teikti elektroninės deklaracijos ir elektroninio pranešimo pildymo paslaugą, taip pat vykdyti tiesioginę rinkodarą (vartotojo sutikimu), priklausomai nuo vartotojo internetinėje svetainėje atliekamų veiksmų ir norimų įsigyti paslaugų, prašomi pateikti ir renkami šie asmens duomenys:

5.1. Paslaugos „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui" teikimo tikslu renkama – žalą patyrusio arba eismo įvykyje dalyvavusio automobilio valstybinis numeris, automobilio valdytojo asmens kodas, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti užklausos formoje nurodyti kontaktiniai duomenys, informacija apie eismo įvykį ar patirtą žalą, kurie yra būtini paslaugai suteikti.

5.2. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu renkama – vartotojo vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

5.3. Siekiant turėti įrodymus dėl vartotojo pateikto užsakymo vykdymo, vartotojui kilusių
problemų išsprendimo, kontroliuoti Autoįvykis teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti tinkamą jų suteikimą,
vartotojui skambinant į Bendrovę, taip pat Bendrovei skambinant vartotojui, gali būti daromi telefoninių pokalbių garso įrašai, prieš tai apie tai vartotoją tinkamai informavus, kurių metu renkami šie
duomenys - skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio garso įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu.


III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, GAVIMO, TEIKIMO TVARKA, SAUGOJIMO TERMINAS

6. Vartotojų asmens duomenys internetiniame tinklalapyje www.autoivykis.lt yra surenkami, teikiami ir saugomi tokia tvarka:
6.1. Pirmiausia, E-deklaracijos ar E-pranešimo pildymui reikalingus asmens duomenis internetiniame tinklalapyje suveda pats vartotojas, pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinį numerį, asmens kodą, vardą, pavardę, elektroninį paštą ir pan.

6.2. Pagal duomenų subjekto pateiktą informaciją ir teikdamas E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo paslaugą Autoįvykis (arba jos nurodymu veikiantis duomenų tvarkytojas) teikia užklausas VĮ „Regitra", VĮ Registrų centrui, Transporto priemonių draudikų biurui, sutikrina vartotojų pateiktus duomenis bei gauna daugiau šiuose registruose kaupiamų duomenų, kurie reikalingi atitinkamai E-deklaracijai ir E-pranešimui užpildyti ir pateikti.

6.3. Atlikus duomenų sutikslinimą ir surinkus visus duomenis, kurių reikalauja draudimo bendrovė, tam kad priimtų E-deklaraciją arba E-pranešimą surinkti asmens duomenys yra perduodami tai draudimo bendrovei, su kuria jau yra sudaryta draudimo sutartis.

6.4. E-deklaracijos ir E-pranešimo pildymo atveju duomenys perduodami Autoįvykio pasitelktam duomenų tvarkytojui UAB „Claims control", o šis vykdo E-deklaracijos ir E-pranešimo pateikimą tai draudimo bendrovei, su kuria vartotojas jau yra sudaręs draudimo sutartį.

6.5. Prieš atlikdamas 6.1. punkte nurodytus žingsnius vartotojas yra informuojamas ir privalo susipažinti (pažymėdamas varnelę) su Autoįvykio privatumo politika ir renkamais asmens duomenimis.

6.6. Prieš pateikdamas savo kontaktinius duomenis vartotojas yra informuojamas ir gali sutikti/nesutikti (pažymėdamas varnelę), jog nurodyto elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu numatoma siųsti Autoįvykis reklaminius pranešimus, siūlymus įsigyti paslaugas, priminimus ir pan. Jeigu vartotojas nesutinka su numatoma vykdyti tiesiogine rinkodara (t.y. nepažymi varnele, kad sutinka gauti reklaminius pranešimus), toliau gali naudotis tinklalapiu ir jame siūlomomis paslaugomis, tačiau jokie reklaminio turinio pranešimai vartotojui nėra siunčiami.

6.7. Vartotojų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus Autoįvykis pasitelktus ir pagal konkrečius nurodymus veikiančius duomenų tvarkytojus, duomenų gavėjus, nurodytus šios Privatumo politikos 6.2, 6.4 punktuose, bei atvejus, kuomet tokių duomenų pateikimo pareikalautų kompetentinga valstybės institucija.

6.8. Internetiniame tinklalapyje www.autoivykis.lt surinkti vartotojų duomenys yra saugomi tiek, kiek to
reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų (ieškinio
senaties terminas), t. y. paslaugos „Pranešimas apie eismo įvykį arba žalą automobiliui" teikimo metu surinkti asmens duomenys saugomi 1 (vienerius) metus. Šiems laikotarpiams pasibaigus, Bendrovės automatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys sunaikinami (ištrinami).

6.10. Jeigu vartotojas yra davęs sutikimą dėl Autoįvykis vykdomos tiesioginės rinkodaros, kaip yra numatyta 6.6 punkte, vartotojo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais yra tvarkomi (naudojami) 3 (tris) metus nuo sutikimo gavimo dienos ir saugomi 1 (vienerius) metus neaktyviam archyve arba iki sutikimo atšaukimo dienos (saugant sutikimą 1 (vienerius) metus neaktyviam archyve). Vartotojui atšaukus šį duotą sutikimą, jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu nebetvarkomi (nebenaudojami), tik sutikimas yra saugomas 1 (vienerius) metus neaktyviam archyve.

6.11. Autoįvykis gali vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą, tačiau tam prašoma vartotojo sutikimo - prieš
pokalbio pradžią skambinantis vartotojas informuojamas apie tai, kad pokalbis gali būti įrašomas ir prašoma
pokalbį tęsti tik tuo atveju, jeigu vartotojas sutinka su jo įrašymu. Vartotojui nesutinkant, kad pokalbis gali
būti įrašomas, vartotojas gali jį nutraukti bei kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu arba atvykus į biurą.

6.12. El. laiškai su vartotojų asmens duomenimis Autoįvykis darbuotojų pašto dėžutėse yra tvarkomi 1 (vienerius) metus nuo el. laiško gavimo dienos, reikiamus dokumentus perkeliant į Autoįvykis serverį. Neaktyviam archyve (back up) el. laiškai saugomi 2 (dvejus) metus nuo jų ištrynimo iš el. pašto dėžučių.

6.14. Susirašinėjimas ir visa kita komunikacija su potencialiais/esamais/buvusiais vartotojais automobilio remonto, pakaitinio automobilio nuomos bei transportavimo paslaugos Autoįvykis IT sistemose ir (ar) popieriniu formatu saugomi 3 (trejus) metus įrodymų dėl galimų teisinių ginčų rinkimo tikslu.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7. Duomenų subjektai yra Bendrovės internetinio tinklalapio www.autoivykis.lt lankytojai, kurie, pasinaudodami Autoįvykis teikiama paslauga sudaro automobilio remonto sutartis, pakaitinio automobilio nuomos sutartis, automobilio transportavimo sutartis bei naudojasi E-deklaracijos paslauga. Duomenų subjekto teisės:
7.1. Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
7.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Vartotojas turi teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Autoįvykis tvarkomus vartotojo asmens duomenis, gauti informaciją iš kur ir kaip jo asmens duomenys yra surinkti bei kaip Autoįvykis juos tvarko.
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.
7.4. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
7.5. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam").
7.6. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Autoįvykis arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
7.7. Teisė nesutikti, kad vartotojui būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jeigu toks sprendimų priėmimas vartotojui turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su vartotoju sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba vartotojas yra davęs aiškų sutikimą tam.
7.8. Teisė reikalauti apriboti vartotojo duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Autoįvykis patikrins asmens duomenų tikslumą arba įvertins, ar vartotojas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.
7.9. Teisė į duomenų perkeliamumą, t.y. vartotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui bei teisę prašyti, kad Autoįvykis duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.
7.10. Teisė pateikti skundą asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Duomenų subjektas (vartotojas/lankytojas), pageidaujantis sužinoti ar yra tvarkomi jo asmens duomenys, kaip jie yra tvarkomi ir kokie asmens duomenys yra tvarkomi ar įgyvendindamas kitas savo teises, turi teisę pateikti prašymą, atvykęs į Autoįvykis skyrių asmeniškai ir pateikęs asmens tapatybės dokumentą, pateikti prašymą el. paštu, pasirašęs jį elektroniniu parašu. Visais atvejais turi būti galimybė nustatyti besikreipiančio asmens tapatybę.
9. Atsakymas duomenų subjektui yra parengiamas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo. Jei subjektas kreipėsi dėl duomenų papildymo, ištaisymo ir kitų veiksmų atlikimo, subjektas informuojamas kokie veiksmai buvo atlikti, o jei veiksmai atlikti nebuvo, nurodomos priežastys. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateikto prašymo sudėtingumą. Autoįvykis turi per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie termino pratęsimą ir nurodyti pratęsimo priežastis.Informacija duomenų subjektui teikiama bei visi veiksmai įgyvendinant žemiau nurodytas teises atliekami nemokamai, nebent duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Vartotojas turi teisę kreiptis į Autoįvykis, MB duomenų apsaugos pareigūną, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo, kurio kontaktai nurodyti internetinio tinklalapio www.autoįvykis.lt

14. Ši Privatumo politika yra nuolat peržiūrima ir esant reikalui atnaujinama, kad atitiktų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, numatytus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose galiojančiuose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
How is the registration process arranged?
After the registration, you will get a confirmation with the password by e-mail. You need the passsword to use it on offline registration. You have to take passport and a printed invitation paper. Two days before you will get a reminder on your e-mail.
How many people are able to take part?
We collect 15 teams with 15-30 people in each. Teams starts one after one. To learn if the registration is available, call us +123 345 56 78 or drop us a line on event.company.com
What should I take with me?
It is important to take a passport and a password for the registration. Please do not forget to take fresh clothes and shoes.
Are kids able to participate?
Kids under 11 are available to participate.
How to become a partner of the event?
Send a request to [email protected], tell about your activities and your offer for the contest. It is important to work like a legal entity.
Cancelling of registration
If the event was cancelled by the organizer, full price will be fully compensated. Full price will be transfered to the card during 3 days. If you want to cancel the participation less then over a period of a month, 30% of the cost will not be returned.